BDS MEDIANA

KANCELARIA FINANSOWA

Odszkodowania

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje w szczególności pomoc w dochodzeniu odszkodowań w przypadku wystąpienia szkód powstałych:

- na skutek wypadków komunikacyjnych,

- podczas pracy w gospodarstwie rolnym,

- w zakładzie pracy,

- podczas imprez masowych,

- na skutek błędów medycznych

- szkody w pojeździe.

 

Nasza Kancelaria może uzyskać na rzecz osób poszkodowanych, następujące świadczenia:

- zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę - świadczenie pieniężne zmierzające do złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych powstałych po stronie poszkodowanego lub najbliższych członków rodziny zmarłego,

- stosowne odszkodowanie - jednorazowe świadczenie przysługujące najbliższym członkom rodziny po śmierci osoby bliskiej z tytułu znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej,

- zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem - np. leczenia, rehabilitacji, lepszego odżywiania, opieki nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania, przygotowania do nowego zawodu, pogrzebu itd,

- zwrot utraconych zarobków - w sytuacji wystąpienia uszczerbku majątkowego związanego z niezdolnością do pracy na skutek doznanych w następstwie wypadku obrażeń ciała,

- renta - gdy na skutek wypadku nastąpiło po stronie poszkodowanego zwiększenie potrzeb, utrata zdolności do pracy, zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość. Świadczenie to ma na celu zapewnienie poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia jak również wyrównania różnicy w dochodach jakie powstały na skute wypadku,

- renta przysługująca osobom uprawnionym do alimentacji po śmierci poszkodowanego - ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny lub którym za życia dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

 

Szkoda osobowa

Śmierć bliskiej osoby

Szkoda majątkowa

Wypadek w rolnictwie

Inne wypadki


BDS MEDIANA

Kancelaria Finansowa

ul. Grunwaldzka 25/26

59-400 Jawor

biuro@bdsmediana.pl